Severní spoj

Největší ohrožení pro existenci Turkova představuje výstavba tzv. Severního spoje. Severní spoj je označení pro územním plánem předpokládanou spojnici mezi centrálním městským sektorem (Moravská Ostrava) a západní částí města (reprezentovanou obvody Poruba, Třebovice, Pustkovec a podobně).

V doposud platném územním plánu Ostravy, je  trasa vedena mimo území přírodní památky. Toto trasování je platné od roku 1994. Předcházející plány počítaly s vedením trasy přes  Turkov. Pozitivní změny po roce 1989 - mimo jiné i v přístupu k ochraně přírody - naštěstí umožnily zajistit vzácnému území ochranu a také nalézt vyhovující  alternativu pro západní vyústění Severního spoje na ulici Martinovskou po ulici Provozní. 

Přestože do územního plánu zanesená trasa Severního spoje vyhovuje  z hlediska  dopravního, urbanistického  i z  hlediska ochrany přírody a  umožňuje zachování v mnoha ohledech vyjímečné přírodní lokality  Turkov trvala městská část Poruba na vrácení vyústění Severního spoje do původně zamýšlené a velmi necitlivé trasy z 80-ých let a tedy do prostoru Turkova.

Na základě této žádosti Úmob Poruba připravil Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy změnu územního plánu spočívající ve změně trasy Severního spoje. Uskutečnila se fáze územního plánování  zvaná variantní koncept. Na veřejném projednání v listopadu 2008 - byly představeny 4 možné varianty nové trasy. Jen jedna z předložených variant by území Turkova nezasáhla - zbývající tři varianty jsou pro tento ohrožený ekosystém více či méně devastující.

doporučena varianta č.3

Varianta č.3 ústící na Martinovskou ulici vstříc ulici Průběžné a také po významově potlačené větvi po Provozní ulici.

Varianty doplňené o připomínky veřejnosti, dotčených orgánů a  institucí byly 14. dubna  2009 předloženy Radě města Ostravy. Rada  naštěstí doporučila v souladu s doporučením Útvaru hlavního architekta dále pokračovat s nejvíc k Turkovu šetrnou variantou, která počítá s vyústěním Severního spoje do ulic Provozní a Průběžná.   Takto definované pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu města Ostravy č. 108. schválilo na svém zasedání  29. dubna 2009 i Zastupitelstvo města Ostravy. Pro schválení pokynů hlasovalo všech 50 přítomných zastupitelů.

Dalším krokem v  procesu změny územního plánu bude pořízení a schválení samotné změny územního plánu. O změně bude  opět rozhodovat zastupitelstvo města.

 

Novinky

03. 03. 2010 | Dokumentární film: Turkov - mokřad uprostřed velkoměsta
Nový dokument o PP Turkov Zásluhou úsilí neformálního sdružení kolem Jana Mecha byl natočen dokumentární film... více