Turkov

Přírodní památka Turkov, která byla vyhlášena v roce 1993, se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba a Třebovice. Hranice oddělující oba obvody je zde vyznačena hraničními žulovými kameny. Rozloha zvláště chráněného území je 20,12 ha a rozloha jeho ochranného pásma 14, 016 ha.

Důvodem pro vyhlášení přírodní památky je zachování velmi cenného území, které se nachází takřka v centru městské zástavby. Jedná se o poslední, v Ostravě zachovalý, fragment lužního lesa u řeky Opavy. Tato přírodní lokalita je ojedinělou na území města i v jeho okolí – na velmi malé ploše zde žije mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa, vhodné životní podmínky zde nachází velké množství ptačích druhů, hmyz a několik druhů chráněných živočichů (např. žluva hajní, lejsek šedý, páchník hnědý nebo krahujec obecný a další).

Turkov je také zajímavý svým rostlinstvem a estetickou hodnotou – např. koncem jara je zde možno obdivovat snad nejrozsáhlejší porost regionálně ohroženého kosatce žlutého v Ostravě. Vedle kvalitních výstavků dubů a jilmových porostů se zde nachází také ohrožená měsíčnice vytrvalá.

 Pro svoji biologickou hodnotu bylo území přírodní památky začleněno do Územního systému ekologické stability (ÚSES) města Ostravy. Je důležitým regionálním biocentrem v nivě řeky Opavy a navazuje na nadregionální biokoridor v údolí řeky Opavy, který umožňuje oboustrannou migraci organismů.V přehledu vodních a mokřadních lokalit České republiky podle kritérií mezinárodní úmluvy o mokřadech (tzv. Ramsarské úmluvy) je PP Turkov uveden v kategorii lokálních mokřadů. 

Novinky

03. 03. 2010 | Dokumentární film: Turkov - mokřad uprostřed velkoměsta
Nový dokument o PP Turkov Zásluhou úsilí neformálního sdružení kolem Jana Mecha byl natočen dokumentární film... více