Geografický popis

Území patří do geomorfologické provincie Západní Karpaty, soustavy (podprovincie) Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy (oblasti) Severní vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev a do okrsku Ostravská niva.

Půdotvorným substrátem jsou téměř výhradně nivní sedimenty řeky Opavy. Nivní akumulace je tvořena fluviálními hlinitopísčitými sedimenty, mnohde s vložkami organických zemin. V okolí je povrch terénu pokryt sprašovými hlínami, zbytky terasových štěrků a navážkami na horninách kulmu. Půdy tvoří hnědozemě illimerizované oglejené, illimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách, glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu, zamokřené.

Území je součástí biogeografického regionu 2.4 – Pooderského, který patří do biogeografické podprovincie polonské. Dále je součástí fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum a okrsku 74 – Slezská pahorkatina a podokrsku Opavská pahorkatina.

Dle „lesnického bio-regionálního“ členění (vyhláška č. 83/1996 Sb.) patří území do přírodní lesní oblasti 39 – Podbeskydská pahorkatina. (Zdroj: Botanický a ornitologický průzkum lokality, 2007).

mapa Turkova

Jedná se o izolovanou oblast lesa nacházející se v oblasti mimořádně namáhané průmyslovými vlivy. Ze všech stran je ohraničen panelovým sídlištěm, dále průmyslovými halami, hasičským areálem, kynologickým cvičištěm, silnicí a železnicí a teplovody.

Novinky

03. 03. 2010 | Dokumentární film: Turkov - mokřad uprostřed velkoměsta
Nový dokument o PP Turkov Zásluhou úsilí neformálního sdružení kolem Jana Mecha byl natočen dokumentární film... více